نمايشگاه نقاشي در موتاره

نمايشگاه نقاشي در موتاره

نمايشگاه نقاشي در موتاره

نمايشگاه نقاشي در موتاره

نمايشگاه نقاشي در موتاره

نمايشگاه نقاشي در موتاره

ایران

شيراز - نقش رستم

شيراز - آرامگاه حافظ

شيراز - آرامگاه سعدي

شيراز - تخت جمشيد

اصفهان - سي و سه پل

اصفهان - پل خواجو

اصفهان - ميدان امام

تهران - سر در باغ ملي

همدان - شير سنگي

کرمان - مسجد جامع

شيراز - پرسپوليس

تهران - برج آزادي